کیست که به خدا «قرض الحسنه‌ای» دهد، (و از اموالی که خدا به او بخشیده، انفاق کند،) تا آن را برای او، چندین برابر کند؟ و خداوند است (که روزی بندگان را) محدود یا گسترده می‌سازد؛ (و انفاق، هرگز باعث کمبود روزی آنها نمی‌شود). و به سوی او باز می‌گردید (و پاداش خود را خواهید گرفت). البقرة 245

مصاحبه
  « کی داده و کی گرفته» یک مثل غیر مستعمل ایرانی است ؟!
    محمدباقرمقدسی، مدیرعامل ستاد دیه البرز با اشاره به سابقه این نهاد
  مردمی در استان گفت: ستاد دیه البرز که از نیمه اول سال 1390 و با همت نیکوکاران فعالیت رسمی خود را آغاز کرده، به لطف الهی تا به امروز با همراهی مسئولین دلسوز... ادامه...


اساسنامه

اساسنامه
ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند
فصل اول کلیات و اهداف
ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه وکمک به زندانیان نیازمند بمنظور کمک به زندانیان نیازمند دربند  و خانواده های آنان در جهت پرداخت دیه و محکومیتهای مالی و ضرر و زیان ناشی از جرم ، در سال 1369 پایه ریزی شد و در سال 1378 بطور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود .
ماده 1 : نام : ستادمردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در این اساسنامه به لحاظ اختصار « ستاد »  نامیده میشود .
ماده 2 : اهداف : اهاف ستاد عبارتند از :
جذب کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و نهادها و ارگانهای داخلی و خارجی ؛ بمنظور کمک به زندانیان نیازمندی که بواسطه عدم کفایت دارائی ، قادر به پرداخت جزای نقدی و یا رد عین یا مثل یا قیمت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نباشد .
ماده 3 : مدت : مدت فعالیت ستاد نامحدود و تابعیت آن ایرانی است .
ماده 4 : محل : مرکز اصلی ستاد در تهران به نشانی :
خیابان شریعتی ـ بعد از دوراهی قلهک ـ روبروی ایستگاه یخچال ـ کوچه شریف ـ شماره 811 میباشد که هیئت مدیره عندالاقتضاء میتواند محل آن را تغییر دهد .
تبصره : تأسیس شعب در استانها با تصویب هیءت امناء خواهد بود .
ماده 5 : سرمایه : دارائی اولیه ستاد مبلغ 000،000،140 ریال میباشدکه کلیه مبلغ آن توسط افراد خیر ونیکوکار تأمین گردیده است .
تبصره : ستاد میتواند ازمحل کمکهای نقدی و غیرنقدی به سرمایه خود بیفزاید .
ماده 6 : درآمدها و هزینه های ستاد باید طبق اصول حسابداری دقیقاً در دفاتر قانونی ئارد و طبق اصول کلی حسابداری و مقرّرات اساسنامه هزینه شود .
ماده 7 : سال مالی از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه ختم میشود ، مگر در سال اول تأسیس که ابتدای سالمالی تاریخ تأسیس است .
تبصره : ترازنامه هر سال مالی باید تا آخر خرداد ماه تهیه و به هیئت امناء ستاد ارسال شود .
فصل دوم : ارکان
ماده 8 : ارکان ستاد عبارتند از :
الف ـ هیأت مؤسس .
ب ـ هیأت امناء .
ج ـ هیأت مدیره .
د ـ بازرسان .
ماده 9 : هیأت مؤسس متشکلند از :
آقایان : حاج مرتضی بختیاری ، مرحوم حاج سعید امانی ، حاج حبیب اله شفیق ، حاج محمدرضا اعتمادیان ، حاج سد علاءالدین میرمحمد صادقی ، حاج اکبر بادام برجاه و حاج سید اسداله جولائی .
ماده 10 : اختیارات و مسئولیتهای هیأت موسس .
الف ـ تصویب اساسنامه ستاد .
ب ـ انتخاب اولین هیأت امناء .
تبصره : هیأت مؤسس بعد از تصویب اساسنامه ستاد و اتتخاب اولین هیأت امناء مسئولیت و اختیاری در ستاد نخواهد داشت .
ماده 11 : هیأت امناء : هیأت امناء ستاد مرکب از هفت نفر بوده که توسط هیأت مؤسس انتخاب میشوند و عالیترین مرجع تصمیم گیری در ستاد میباشد که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل جلسه میدهند .
تبصره : فعالیت هیأت امناء افتخاری میباشد .
ماده 12 : هر یک از اعضاء هیئت امناء باید در هنگام حیات خود یکنفر را که دارای صلاحیت میباشد ؛ برای جانشینی خود معرفی نماید که بعد از فوت یا استعفای وی بعنوان عضو هیئت امناء انجام وظیفه نماید . عضو مذکور باید مورد تأیید حداقل دو سوم اعضاء هیئت امناء قرار گیرد و به همین ترتیب هرکس که بعداً به عضویت هیئت امناء برگزیده میشود ؛ باید جانشین خود را معرفی نماید . بطوریکه تکالیف و وظایف محوله در این اساسنامه بدون وقفه انجام پذیر باشد .
ماده 13 : چنانچه هریک از اعضاء هیئت امناء در زمان حیات خویش از تعیین و معرفی جانشین و یا از ادامه همکاری به هرصورت خودداری نماید ؛ هیئت امناء شخص واجد شرایط و با صلاحیت را از میان داوطلبان و با رأی موافقت دو سوم اعضاء حاضر در جلسه انتخاب نموده و بعنوان عضو هیئت امناء به جانشینی شخص مذکور خواهد پذیرفت .
ماده 14 : هیئت امناء از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس و یک نفر را بعنوان نائب رئیس انتخاب خواهد کرد .
ماده 15 : مجمع عمومی عادی ، سالی یکبار با دعوت از سوی رئیس یا نائب رئیس هیئت امناء تشکیل میشود . برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضاء و جهت تصویب هر موضوعی نیز رأی موافق اکثریت نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر ضرورت دارد .
    
در صورتیکه در دعوت نخستین اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله 15 روز تشکیل و  با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت . مجمع عمومی عادی ممکن است بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره یا یک سوم اعضاء هیئت امناء تشکیل گردد .
    
ماده 16 : وظایف مجمع عمومی عادی :
1-    
انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل .
2-    
تعیین خط مشی و سیاستهای کلی ستاد و اتخاذ تصمیم در راستای اهداف آن و ابلاغ به هیئت مدیره .
3-    
استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره ، بازرس یا بازرسان .
4-    
بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره اعم از آئین نامه اجرائی و یا سایر موارد .
5-    
تعیین عضو جانشین هیئت امناء طبق مندرجات ماده 13 .
6-    
تصویب ترازنامه و بودجه .
7-    
تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه های ستاد .
ماده 17 : مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :
1-    
بادرخواست هیئت مدیره یا بازرس .
2-    
با درخواست یک سوم از اعضای هیئت امناء .
تبصره 1 : دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل تا یک هفته قبل از آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید .
تبصره 2 : شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همان شرایط مجمع عمومی عادی است .
تبصره 3 : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دوسوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .
ماده 18 : وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
1-    
اصلاح اساسنامه و تغییرات بعدی آن .
2-    
بررسی و تصویب انحلال ستاد .
3-    
عزل هیئت مدیره .
4-    
عزل بازرسان .
ماده 19 : هیئت مدیره : ستاد دارای هیئت مدیره ای مرکب از 5 تا 7 نفر عضو اصلی ، 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود که از بین هیئت امناء و یا خارج از آن توسط هیئت امناء انتخاب می شوند .
تبصره 1 : جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود .
تبصره 2 : شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غائب بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غائب خواهد بود .
ماده 20 : در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط هریک از اعضای هیئت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .
ماده 21 : هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل خواهد داد ؛ بنا به ضرورت یا دعوت کتبی یا تلفنی رئیس ، نائب رئیس و یا مدیرعامل ، تشکیل جلسه فوق العاده خواهد بود . فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود .
ماده 22 : اعضاء هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یکنفر رئیس و یکنفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود که حدود اختیارات آنها را آئیننامه مشخص می نماید .
ماده 23 : هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء برای دوره های بعدی بلامانع میباشد . هیئت مدیره موظف است : حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی بمنظور انتخاب هیئت مدیره جدید دعوت نماید .
ماده 24 : وظایف و اختیارات هیئت مدیره :
هیئت مدیره نماینده قانونی ستاد بوده و وظایف و اختیارات آن بشرح زیر میب اشد :
1-    
تعیین رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره از بین اعضاء هیئت مدیره .
2-    
تعیین مدیرعامل از میان اعضاء هیئت مدیره و یا خارج از آن و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت و وظایف او .
3-    
هیئت مدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید .
4-    
استخدام ، عزل ، نصب و اخراج کارکنان .
5-    
اجرای تصمیمات مجمع عمومی هیئت امناء .
6-    
حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائی .
7-    
اقامه دعاوی مدنی ، جزائی و جوابگویی به دعاوی مدنی و جزائی اعم از اینکه ستاد مدعی باشد یا مدعی علیه در تمام مراحل با اختیارات اصالتاً و وکالتاً .
8-    
تعیین وکیل و عزل آن .
9-    
قطع و فصل دعاوی از طریق سازش و درصورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی با حق توکیل .
10-    
اهداء و قبول کلیه هدایا و کمکهای مادی و غیرمادی .
11-    
تنظیم آئین نامه های لازم درخصوص امور اداری ، مالی ، استخدامی و نیز نحوه استفاده از درآمدهای ستاد و اختصاص بودجه به هریک از هدفهای آن و ارائه به هیئت امناء جهت رسیدگی و تصویب .
12-    
تهیه و تنظیم ترازنامه و گزارشات سالیانه هیئت مدیره و هیئت امناء جهت رسیدگی و تصویب .
13-    
رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره ؛ موظف است که مجمع عمومی هیئت امناء را در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوی آنها می باشد دعوت نماید .
ماده 25 : بجز مواردی که هیئت امناء استثنا کرده باشد ، هیئت مدیره میتواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال یغرمنقور که مستلزم تصویب مجمع عمومی میباشد بنام ستاد انجام دهد .
ماده 26 : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از چهار نفر شامل : رئیس هیئت مدیره ، نائب رئیس ، مدیرعامل یا خزانه دار و با مهر ستاد معتبر میباشد .
تبصره : اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود .
ماده 27 : مصوبات و صورتجلسات هیئت امناء و هیئت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسدی .
ماده 28 : ستاد دارای مهر و علامت (آرم ) مخصوصی خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت امناء تهیه خواهد شد .
ماده 29 : مدیرعامل : مدیرعامل برای مدت 2 سال از میان هیئت مدیره و یا خارج از آن با تأیید هیئت امناء انتخاب میگردد .
تبصره : حق الزحمه مدیرعامل توسط هیئت مدیره تعیین میشود .
ماده 30 : مدیرعامل در طول مدت مسئولیت از طرف اکثریت هیئت مدیره با نصف بعلاوه یک آراء و با تأیید هیئت امناء قابل عزل و تغییر بوده و انتخاب مجدد وی در پایان مدت بلامانع است .
ماده 31 : مدیرعامل دارای وظایف و اختیارات ذیل است :
1-    
اجرای تصمیمات هیئت مدیره در انجام امور ستاد .
2-    
انجام امور اداری ، اجرائی و مالی ستاد .
3-    
پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های ستاد از طریق واحدهای اجرائی آن .
4-    
تنظیم بیلان عملکرد و گزارش سالیانه جهت ارائه به هیئت مدیره .
5-    
تنظیم بودجه ستاد جهت ارائه به هیئت مدیره .
6-    
تهیه گزارش ماهانه و ارائه به هیئت مدیره .

فصل سوم : بازرسان

ماده 32 : هیئت امناء ستاد در هر سال یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب میکند .
تبصره : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است .
ماده 33 : وظایف بازرسان بشرح زیر است :
1-    
بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی .
2-    
مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی .
3-    
گزارش هرگونه تحلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی .
ماده 34 : کلیه اسناد و مدارک ستاد اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیئت مدیره و یا مدیرعامل ستاد باید جهت بررسی در دسترس بازرس یا بازرسان قرار گیرد .

فصل چهارم : انحلال
:
ماده 35 : درصورت انحلال ستاد مجمع عمومی فوق العاده ، هیئت تصفیه ای انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالفات باقیمانده ، کلیه دارائیها اعم از منقول و غیرمنقول را طبق نظر ریاست محترم قوه قضائیه به محل خیریه مشابه دیگر که صلاح بدانند انتقال دهند .
ماده 36 : این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل ، 36 ماده و 13 تبصره در نشست مورخ 27/7/78 هیئت مؤسس به تصویب رسید .